הפנייה דרך המדור לאוכלוסייה המבוגרת בלשכה לשירותים החברתיים בעיריית הוד השרון

09-7759676.